1IMG_405456jh.jpg7 червня 2018 року у Науковій бібліотеці НПУ імені М.П. Драгоманова відбулося засідання Вченої ради Факультету соціально-економічної освіти та управління, на якій було розглянуто важливі питання.

Декан Факультету, професор Володимир Євтух привітав з Днем народження завідувачку кафедри соціальної політики, професорку Аллу Ярошенко та урочисто нагородив її Медаллю «Europa Virtutibus Unita» від Асоціації почесних докторів, професорів і сенаторів, друзів і благодійників з Австрії, Німеччини, Польщі та Швейцарії за вагомий внесок в освітню євроінтеграцію та поширення європейських цінностей.

 

Колектив факультету та студенти вітають Аллу Ярошенко з Днем народження та отриманням почесної нагороди у сфері наукових досліджень та міжнародного співробітництва! Бажаємо успіхів і подальшого процвітання! 

 

IMG_4060dt.jpgIMG_4053676.jpgvibereruage.jpg

  14 ȼɨ ɜɬɨɪɨɦ ɩɚɪɚɝɪɚɮɟ ɢɫɫɥɟɞɭɟɬɫɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɤɢ ɤɚɤ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɯɩɪɟɞɩɨɱɬɢɬɟɥɶɧɵɯ ɧɚɭɱɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɣ ȼ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɱɬɨ ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɤɚ ɤɚɤ ɨɛɳɟɧɚɭɱɧɚɹ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɹ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɪɹɞɭ ɫɦɟɧɢɜɲɢɯ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɚ ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɣ±ɤɢɛɟɪɧɟɬɢɤɢɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɨɜ ɪɚɫɤɪɵɜɚɟɬɫɹ ɫɦɵɫɥ ɢ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɤɚɠɞɨɝɨ ɢɡ ɧɢɯ ɚ ɬɚɤɠɟ ɢɯ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɢ ɧɟɪɚɡɪɵɜɧɨɫɬɶ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɧɚɭɱɧɨɦ ɞɢɫɤɭɪɫɟ Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɪɚɡɞɟɥɟ ɩɪɟɞɩɪɢɧɹɬɚ ɩɨɩɵɬɤɚ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɹ ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɧɚɧɢɹ ɜ ɞɜɭɯ ɪɚɤɭɪɫɚɯ ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɱɟɫɤɨɦ ± ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɫɨɰɢɨɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɣ ɜɥɢɹɧɢɹ ɧɚ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɤɚɪɬɢɧɟ ɦɢɪɚ ɢ ɨɛɳɟɧɚɭɱɧɨɦ ± ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɦɵɲɥɟɧɢɢ Ʉɨɧɤɪɟɬɧɨɧɚɭɱɧɨɟ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɧɚɧɢɹ ± ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɢɦɦɚɧɟɧɬɧɨ ɩɪɢɫɭɳɢɯ ɬɨɣ ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɧɚɭɤɢ ɩɪɟɡɟɧɬɭɟɬɫɹ ɜɨ ɜɬɨɪɨɣ ɝɥɚɜɟ ɋɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢɞɟɣ ɜ ɧɚɭɱɧɨɦ ɡɧɚɧɢɢ ɋɭɳɧɨɫɬɶ ɩɨɫɬɧɟɤɥɚɫɫɢɤɢ Ɉɛɪɚɡ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɧɚɭɤɢ ɤɚɤ ɫɱɢɬɚɸɬ ɦɧɨɝɢɟ ɭɱɟɧɵɟ ɜ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɦɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɤɢ ɬɟɨɪɢɢ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ ɧɚɧɨ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɧɚɭɤɨɺɦɤɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɇɚɭɤɚ ɩɟɪɟɯɨɞɢɬ ɤ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɸ ɫɥɨɠɧɵɯ ɧɟɥɢɧɟɣɧɵɯ ɫɚɦɨɨɪɝɚɧɢɡɭɸɳɢɯɫɹ ɫɢɫɬɟɦ ɧɚɡɜɚɧɧɵɯ ȼɋ ɋɬɟɩɢɧɵɦ ɱɟɥɨɜɟɤɨɪɚɡɦɟɪɧɵɦɢ ȼ ɷɬɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɧɚɭɤɚ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɤɚɤ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɡɧɚɧɢɹɧɨ ɢ ɤɚɤ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦ ɩɪɚɜɢɥɚɦ ɤɨɬɨɪɚɹ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɬɚɤɠɟ ɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɭɱɟɧɵɯ ɤ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹɦ ɷɬɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ Ⱦɪɭɝɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨ ɡɧɚɱɢɦɵɦɢ ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɡɧɚɧɢɹ ɫɚɦɢ ɩɨ ɫɟɛɟɧɨ ɢ ɫɩɨɫɨɛɵ ɢɯ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹɚ ɬɚɤɠɟ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹ ɢɯ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɇɚɭɤɚ ɜɫɟ ɱɚɳɟ ɨɛɪɚɳɚɟɬɫɹ ɤ ɫɚɦɨɣ ɫɟɛɟɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɬ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ȼ ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɨɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ ɧɟɨɞɧɨɤɪɚɬɧɨ ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɥɢɫɶ ɬɚɤɠɟ ɦɟɬɚɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɧɚɭɤɢ ȼ ɷɬɨɦ ɪɹɞɭ ɦɨɠɧɨ ɧɚɡɜɚɬɶ Ɍ Ʉɭɧɚ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɜɲɟɝɨ

   
© ALLROUNDER

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу


НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ